Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering JFAS

Elk jaar worden er in elk geval twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV)’s georganiseerd. Hierbij mogen alle leden van JFAS aanwezig zijn. Er wordt vergaderd over het wel en wee van de vereniging tijdens de voorgaande perioden en over de toekomstplannen van het bestuur. Soms worden ook specifieke onderwerpen op de agenda gezet, omdat het bestuur deze onderwerpen extra onder de aandacht van de leden wil brengen. Omdat de ALV’s vaak rond etenstijd beginnen, verzorgt JFAS eten en een drankje. 


Leden

Tijdens en voorafgaand aan een ALV hebben leden verschillende rechten en mogelijkheden. 

  • Leden mogen vragen stellen. Ongeacht het onderwerp mag elk lid de beurt vragen en een vraag stellen aan het bestuur in het algemeen, een specifiek bestuurslid, de Raad van Toezicht of een ander aanwezig lid.

  • Leden mogen meestemmen over moties en wijzigingen in reglementen zoals het Huishoudelijk Reglement. De statuten en reglementen van JFAS vereisen namelijk voor sommige zaken goedkeuring van de ALV. Ook kan het bestuur besluiten zelf bepaalde zaken naar voren te brengen om aan een stemming te onderwerpen. 

  • Leden mogen moties indienen. Als een lid zelf een wijziging voor elkaar wilt krijgen, kan er een motie ingediend worden. Dit kan tijdens de ALV, of vooraf via e-mail. Hier zal dan tijdens de ALV over gestemd worden. Alle andere aanwezige leden mogen hier dan over stemmen. 

  • Leden mogen voorafgaand aan de ALV agendapunten insturen en opmerkingen over de notulen doorgeven.

  • Commissieleden: vooral voor commissieleden is het interessant om te komen, omdat het ook hun werk is dat besproken wordt tijdens de ALV. 


Verloop ALV

Er zijn twee vaste ALV’s. 

In juni vindt de wissel-ALV plaats. Het zittende bestuur legt dan verantwoording af voor het laatste halfjaar van hun bestuursjaar. Na instemming van de aanwezige leden worden de bestuursleden een voor een gedechargeerd en zullen zij plaatsmaken voor hun opvolgers. Het bestuursplan en de begroting van het nieuwe bestuur worden door de ALV ingestemd. Ook vindt een wissel van een positie binnen de Raad van Toezicht plaats. 

In januari of februari vindt de Halfjaarlijkse ALV (HALV) plaats. Hier doet het bestuur verslag van en legt verantwoording af voor het beleid tijdens het eerste half jaar onder hun bestuur. Ook is het mogelijk dat wijzigingen van de begroting ter stemming worden gebracht. 

In sommige situaties worden speciale ALV’s belegd, als er tijdens een ALV besloten wordt dat een bepaald onderwerp dringend verder besproken moet worden en het niet (meer) op dat moment kan, maar de volgende (H)ALV te ver weg is.Beleidsstukken
Minstens een week voorafgaand aan de ALV worden op de website van JFAS de stukken gepubliceerd. Dit zijn de notulen van de vorige ALV en de begroting of de realisatie. Ook het beleidsplan van een nieuw bestuur en het (half-)jaarverslag van het zittende bestuur zijn in te zien door alle leden. Ze zijn zowel digitaal te bekijken als in te zien op de JFAS-kamer.