Raad van Toezicht 2021/2022

Algemeen

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als primaire taak het toezicht houden op het bestuur van JFAS. De RvT heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de vereniging. Hierbij toetst de RvT of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt voor het belang van de vereniging in relatie tot haar doelstelling, namelijk:

- Het bevorderen van de belangstelling van rechtenstudenten voor de praktijk en theorie van het recht;

- het behartigen van de belangen van alle studenten gelieerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en haar leden in het bijzonder;

- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin genomen.

De Raad van Toezicht tracht bij zijn samenstelling immer te letten op continuïteit, diversiteit en ervaring om een goed functioneren van de Raad te waarborgen. De RvT staat daarbij uitdrukkelijk niet enkel open voor oud-bestuursleden of kandidaten met een grote verenigingskennis. Om neutraliteit en diversiteit te bevorderen zijn ook kandidaten met een afwijkend profiel en/of achtergrond welkom. Van algemeen belang is affiniteit met en/of kennis van governance, verenigingsstructuur en bestuurskunde. Een Raadslid wordt voorgedragen door het bestuur en verkozen door de ALV voor een termijn van drie jaar, met een maximum van twee termijnen.

Taken

De RvT vervult de rollen van klankbord en adviseur van het bestuur onder meer door te:

- reageren op voorstellen, ideeën en vragen van het bestuur;

- het bestuur te wijzen op lacunes met betrekking tot de besturing en uitvoering van het beleidsplan en hier suggesties voor te doen;

- interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder;

- toestemmingen te verlenen voor bestuursjaaroverschrijdende verplichtingen of grote uitgaven;

- in sommige gevallen op te treden als vertrouwenspersoon.

Meer inzake de taakomschrijving en samenstelling van de RvT kan gevonden worden in de statuten, het HHR en het Reglement voor de Raad van Toezicht.

Vacature

De samenstelling van de RvT is sinds 2019/20 als volgt:

- Sophie Kuijpers – Voorzitter – eerste termijn tot en met collegejaar 21/22

- Olaf Stolk – Secretaris – eerste termijn tot en met collegejaar 20/21

- Lidwien Stegeman – Algemeen Raadslid – eerste termijn tot en met collegejaar 22/23

- Wilbert Nieuwenhuizen – Docent-lid – onbepaalde tijd

Olaf Stolk zal de Raad van Toezicht aan het einde van collegejaar 20/21 verlaten, c.q. zich niet verkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn. Daarmee komt er een positie in de RvT vrij.

De vacature omslaat:

- Lid en Secretaris Raad van Toezicht

- Termijn in beginsel drie jaren, eventueel verkiesbaar voor tweede termijn. Het is wenselijk dat leden van de RvT hun termijn volmaken, om het getrapte rooster van aftreden niet te verstoren.

- Toezichtstaken met focus op de Amsterdamse Juridische Bedrijvendagen (AJB) en compliance inzake (verenigings)wetgeving. Daarnaast als Secretaris de administratieve orde binnen de RvT verzorgen, waaronder de agenda opstellen, stukken produceren, notuleren en de administratie (Google Drive) bijhouden.

- Het staat een RvT-lid uiteraard vrij zelf aanvullende aandachtspunten te bepalen gedurende zijn termijn.

- Naast RvT-lid bij JFAS zal de plaats in de RvT van de stichting AJB eventueel worden vervuld door dit raadslid.

Voor deze positie zoekt de Raad van Toezicht een kandidaat met het volgende profiel:

- Student rechtsgeleerdheid aan de UvA (master & bachelor) - Gemiddeld 2-6 uur per week beschikbaar, sterk afhankelijk van ontwikkelingen binnen vereniging/bestuur. Flexibiliteit vereist.

- Beschikbaar voor ten minste drie jaren

- Ervaring met reilen en zeilen binnen verenigingen

- Administratief, taalkundig en organisatorisch sterk

- Conflictbestendig, verbindend en representatief kunnen optreden

- Proactief, kritisch en constructief

- Goed kunnen samenwerken met andere raadsleden

- Kennis van ondernemingsrecht, governance en bestuurskunde

- Commerciële achtergrond, ervaring of kennis is een pré

- Ervaring m.b.t. bijwonen ALV’s is een pré - Uitgebreid JFAS-cv niet vereist, interesse en ambitie volstaat

Sollicitaties ontvangen we graag in de vorm van een korte motivatiebrief, cv en eventuele referenties naar rvt@jfas.com

Deadline: 31 mei 2021

Olaf.jpg
Olaf Stolk
Lidwien.jpg
Lidwien Stegeman
Sophie.png
Sophie Kuijpers
Wilbert.jpg
Wilbert Nieuwenhuijzen